mobilPluss
BKF2017

 


Gjenbruk av gravareal
Gjenbruk av gravareal er dermed mer aktuelt enn noen gang ettersom det er svært begrenset tilgang på nye og egnede arealer.
Det har vært lite fokus på å prioritere gjenbruk av graver sett i et historisk perspektiv her i Bodø. Tiden er dermed inne til å tenke nytt. I tillegg til at vi må prioritere gjenbruk på grunn av mangel av areal her i sentrum, vil gjenbruk gi store samfunnsøkonomiske gevinster.
Graver som ikke er festet kan gjenbrukes etter fredningstiden som er 20 år. Og gravminner/gravsteiner som blir stående på kirkegården ut over 6 måneder etter festet opphør tilfaller kirkegården.

Bevaringsplan for Bodø og Bodin kirkegård
Samtidig er gravferdsforvaltningen pålagt å la gravminner/gravsteiner av kulturhistorisk verdi bli stående.
På Bodø og Bodin kirkegård befinner det seg en stor mengde eldre gravminner/gravsteiner. Bodø kirkelige fellesråd ønsker å ivareta kulturminnene på en forsvarlig måte og samtidig frigi sammenhengende områder for ny bruk. Bevaringsplan for Bodø og Bodin kirkegård er vedtatt. Her har man funnet et utvalg gravminner/gravsteiner som representerer hele perioden kirkegården har vært i bruk og i den grad det er mulig; alle lag i samfunnet. Man har lagt vekt på å bevare i sammenhengende miljøer fordi det gjør det lettere å skille dem fra moderne gravminner/gravsteiner og det er lettere å oppfatte at gravminnene/gravsteinene er kulturminner. I tillegg til dette er noen enkelt stående gravminner vedtatt bevart.

Bodø kirkegård svært egnet for gjenbruk
Den eldste delen av Bodø kirkegård er svært egnet for gjenbruk. Kvartal 1 – 26 på Bodø kirkegård har vært stengt for kistegravlegging og fornying av festekontrakter i en god del år. Samtidig som disse kvartalene har et håndterbart antall bevarte gravminner/gravsteiner og festede graver.
For å kunne gjenbruke disse kvartalene må det foretas omregulering til nye gravstørrelser. Før dette kan gjøres må alle gravminner/gravsteiner fjernes. Gravminner/gravsteinene som fortsatt skal stå (bevarte og festede gravminner) må registreres og innmåles i kart. Disse settes til side slik at feltene kan oppgraderes, fornyes og noen steder oppfylles, og deretter omreguleres. Gravminnene/gravsteinene som fortsatt skal stå settes tilbake på omtrent samme plass etter fastsatte regler og feltene er klar til nye gravplasser.

Gravminner blir ryddet bort
En konsekvens av dette arbeidet er at alle gravminner/gravsteiner som ikke er bevart eller festet blir ryddet bort og deretter destruert.

Nødvendig areal i mange år framover
En omregulering av disse kvartalene (kvartal 1-26) på Bodø kirkegård kan gi nødvendig areal til ny kistegravlegging i sentrum i 9 – 10 år framover.