mobilPluss
BKF2017

Valg av seremoni og gravleggingsform

Hvilken gravferd man ønsker etter sin egen bortgang er et tema man naturlig nok ikke tenker så mye på i hverdagen. Dette er et av mange spørsmål det er viktig å ta stilling til mens man ennå lever. Dette med spesielt tanke på at de etterlatte skal føle trygghet i valgene rundt forestående gravferd.

Kremasjon eller kistegravlegging 

Vi har to likeverdige gravferdsformer: kistegravlegging og kremasjon. For noen er valg av gravsted det viktigste og for andre er valg av gravform det viktigste. Er Bodin Kirkegård viktig som gravsted vil kremasjon være det eneste alternativet om få år.

Kirkelig eller livssynsnøytral seremoni
De fleste velger å ta avskjed med den avdøde gjennom en seremoni. Om lag 90 % velger gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke. De fleste andre tros – og livssynssamfunn tilbyr også bistand ved gravferd. Det er også mulig å lage en seremoni i helt privat regi. Bodin seremonirom er livssynsnøytralt og kan benyttes av alle. En begravelse kan også foregå uten noen form for seremoni.

Egen informasjonsbrosjyre
For ytterligere informasjon, les vår brosjyre "...ved livets slutt".